SIEKIO ID tai Aktyvių piliečių fondo gebėjimų stiprinimo programa, veiksianti nuo 2020 iki 2023 m. Jos turinį sudaro dvi kryptys: trumpi, visiems prieinami info seminarai „Informacinė valanda NVO“ ir nuosekli studijų programa organizacijoms: „NVO akademija“.

Apie Akyvių piliečių fondą (APF)

EEE finansinio mechanizmo finansuojamas APF pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti 2019 - 2024 m. skiria 9 mln. eurų.

Svarbiausias APF programos tikslas – stipri ir aktyvi pilietinė visuomenė, įgalintos pažeidžiamos visuomenės grupės. To bus siekiama:
Skiriant finansavimą pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) įgyvendinamiems APF programos paramos sričių projektams, kurie:
  • siekia aktyvesnio piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose (1 poveikio sritis);
  • stiprina pilietinės visuomenės vykdomą valdžios institucijų priežiūrą ir advokaciją (2 poveikio sritis);
  • didina paramą žmogaus teisėms (3 poveikio sritis);
  • siekia įgalinti pažeidžiamas grupes atstovauti ir ginti savo interesus (4 poveikio sritis);
  • siekia stipresnių pilietinės visuomenės gebėjimų ir didesnio tvarumo (5 poveikio sritis).

Pasitelkiant regionines (daugiašales) pilietinės visuomenės iniciatyvas kartu su kitų šalių Aktyvių piliečių fondų operatoriais bus bendrai inicijuojami dalijimosi patirtimi ar žinių kūrimo veiklos ir renginiai pilietinės visuomenės stiprinimo, žmogaus teisių, socialinės įtraukties didinimo ar PVO vaidmens kuriant inovacijas ir socialinius pokyčius temomis. Lietuvoje APF administruoja nevyriausybinių organizacijų– VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“, VšĮ „OSFL projektai“ ir VšĮ „Geri norai“ - konsorciumas, vadovaudamasis pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisės viršenybės ir pagarbos žmogaus teisėms vertybėmis. Planuojama, kad per penkerius metus į APF Lietuvoje inicijuojamas ar finansuojamas veiklas įsitrauks per 250 pilietinės visuomenės organizacijų (įskaitant bent 80 vietos lygiu veikiančių mažų organizacijų), bus finansuota bent 180 jų įgyvendinamų projektų, o į veiklas tiesiogiai įsitrauks apie 10.000 asmenų.

Plačiau: www.apf.lt